Doanh thu của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đến từ bán mủ cao su đạt trên 91 tỷ đồng, tăng 101%.

Doanh thu của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đến từ bán mủ cao su đạt trên 91 tỷ đồng, tăng 101%.

Báo cáo tài chính quý IV/2023 vừa công bố của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC) cho thấy, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế tăng 2,6 lần so với cùng kỳ quý IV/2022.

Lũy kế năm 2023, Cao su Thống Nhất ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 129,5 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn doanh thu của doanh nghiệp đến từ bán mủ cao su, đạt 91 tỷ đồng, tăng 101%, chuối xen canh đạt 32 tỷ đồng, tương đương năm 2022.

Trong năm 2023, chi phí bán hàng của Cao su Thống Nhất giảm hơn 33%, nhưng giá vốn hàng bán của công ty tăng gần 44% lên hơn 108 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 26% do nguồn cổ tức, lợi nhuận được chia giảm gần một nửa, trong khi đó chi phí tài chính tăng từ 14 triệu đồng lên gần 466 triệu đồng, chủ yếu đến từ chi phi lãi vay. Những sự chênh lệch này khiến lợi nhuận hợp nhất từ hoạt động kinh doanh thuần của Cao su Thống nhất cả năm 2023 giảm 24% còn 32,4 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, tổng lợi nhuận sau thuế của Cao su Thống Nhất giảm 36,7% so với 2022 còn 32,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này vẫn giúp doanh nghiệp kịp thời hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm đề ra là 30 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12, kết thúc năm tài chính 2023, tổng cộng tài sản của Cao su Thống Nhất giảm 9,2%, từ 404 tỷ đồng xuống còn 366 tỷ đồng.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 167% lên 10,6 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 17,5% ở mức 136 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 44% xuống 12 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm gần 18% xuống 42,6 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn, giảm 43% xuống 34,3 tỷ đồng.

Chuối vẫn là loại cây trồng được công ty tiếp tục phát triển trong năm 2024. Đầu tháng 1/2024, Công ty phát thư mời báo giá cạnh tranh gói thầu mua phân ure cấp vườn chuối Đội cao su Phong Phú. Mở cửa phiên giao dịch ngày 18/1, cổ phiếu TNC đang giao dịch quanh mức 59.000 đồng/cổ phiếu.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88