(Xây dựng) – Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Thông báo số 160/TB-VP.UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện dự án do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Theo đó, Chủ tịch Đồng Văn Thanh chỉ đạo các Sở, ngành tháo gỡ khó khăn Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1; Dự án Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại khoảng 46ha).

Hậu Giang: Tháo gỡ vướng mắc đầu tư xây dựng hạ tầng và tái định cư tại các khu công nghiệp
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh.

Ngày 07/11/2023, tại trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện dự án do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Công ty Điện lực Hậu Giang, Thường trực UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A. Sau khi nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh kết luận:

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1: Giao UBND huyện Châu Thành A khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo các chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh trước đây; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 24/11/2023. Về công tác xây dựng cơ bản: Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn trước khi xin chủ trương UBND tỉnh thực hiện.

Về đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, thời gian thực hiện dự án, cơ cấu nguồn vốn: Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát hồ sơ dự án, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp xác định thẩm quyền điều chỉnh chủ trương dự án; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan và UBND huyện Châu Thành A xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin, thống nhất số liệu báo cáo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Dự án Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại khoảng 46ha): Về việc nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2022. Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định; trong đó, làm rõ nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư dự án một cách thuyết phục về nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, không nêu lý do chung chung, làm cơ sở để giải trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023.

Hậu Giang: Tháo gỡ vướng mắc đầu tư xây dựng hạ tầng và tái định cư tại các khu công nghiệp
Khu công nghiệp Sông Hậu.

Về việc bàn giao mặt bằng đợt 1 theo yêu cầu của nhà đầu tư (khoảng 22ha): Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng hộ; gửi UBND huyện Châu Thành rà soát cơ sở pháp lý từng hộ, củng cố hồ sơ thu hồi đất theo quy định. Về phương án tái định cư: Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Châu Thành tích cực vận động người dân sớm giao mặt bằng và nhận nền tái định cư; đồng thời, đề nghị Quỹ đầu tư phát triển tỉnh sớm triển khai thực hiện dự án khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 (phần diện tích còn lại khoảng 4,836ha) để có quỹ nền bố trí tái định cư cho người dân.

Giao UBND huyện Châu Thành rà soát các khu tái định cư trên địa bàn đề xuất UBND tỉnh ưu tiên bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án tại vị trí giao đất đợt 1 (khoảng 22ha). Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát tiến độ thực hiện bám sát theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh; phối hợp với các ngành có liên quan và UBND huyện Châu Thành đề nghị điều chỉnh mốc thời gian thực hiện cho phù hợp.

Về việc đề nghị cưỡng chế theo từng thửa đất: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp cùng các ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện, đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh củng cố hồ sơ gửi về UBND huyện Châu Thành sau khi có hướng dẫn khẩn trương triển khai thực hiện.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88